Voorbeeldbrief loonsanctie

Ziekteverzuim onder werknemers kan lastige situaties opleveren. Zeker langdurige ziekte van een werknemer kan vervelend zijn voor beide partijen. Een werknemer heeft in zo’n situatie overigens gewoon recht op doorbetaling van het loon. Diegene dient zich echter wel aan een aantal afspraken te houden, anders kun je overgaan tot opschorten van loon. 

Zo moet de werknemer bereikbaar zijn. Natuurlijk kan iemand weleens zijn of haar telefoon niet opnemen. Dagenlang niet terugbellen na een aantal voicemailberichten is echter niet de bedoeling. Ook niet komen opdagen bij de bedrijfsarts of een afspraak geheel weigeren of meermaals afzeggen kan grond zijn voor loonopschorting. Je kunt dan namelijk niet beoordelen of je werknemer echt ziek is. En duidelijkheid over het ziektebeeld en de duur van de arbeidsongeschiktheid zijn er ook niet.

Belangrijk: loon opschorten mag je als werkgever pas doen als je je werknemer ervoor hebt gewaarschuwd. Je geeft in je waarschuwing aan wat je van de werknemer verwacht. Daarbij geef je aan wat het gevolg (opschorting van loon) is als hij/zij niet aan die verwachtingen voldoet.

In onderstaande brief wordt een dergelijke waarschuwing beschreven. Verstuur de brief zowel aangetekend als per post of e-mail, zodat je bewijs krijgt van ontvangst.

Gegevens invoeren

Stel jezelf de volgende vragen voordat je overgaat op het invoeren van een loonsanctie:

  • Heb ik duidelijke afspraken met mijn werknemer gemaakt?
  • Komt mijn werknemer die afspraken niet na?
  • Heb ik mijn werknemer al een waarschuwing gestuurd?
  • Heb ik in die waarschuwing benoemd dat ik over kan gaan op een loonsanctie?

 

Beantwoord je deze vragen met ‘ja’, dan kun je een loonsanctie opleggen.

1. Vul je gegevens in

Wanneer je onderstaande velden invult worden deze automatisch ingevuld in de voorbeeldbrief.

2. Bekijk de voorbeeldbrief en vul aan
[Naam organisatie]
[Adres van de organisatie]
[Postcode en vestigingsplaats]

[Naam werknemer]
[Adres van de werknemer]
[Postcode en woonplaats]

[Plaats], [Verzenddatum]

Betreft: waarschuwing loonopschorting en stopzetting loon


Geachte [Heer/mevrouw achternaam],

Op [dd-mm-jjjj] heeft u zich ziekgemeld en sindsdien bent u niet in staat geweest te werken. Vanwege de lengte van deze periode hebben wij de arboarts ingeschakeld. Die beoordeelt uw ziektebeeld, zodat we niet alleen kunnen beoordelen of u nog arbeidsongeschikt bent, maar ook in hoeverre u mogelijk weer in staat bent tot (kleine) werkzaamheden.

Als werkgever zijn wij verplicht om er alles aan te doen uw re-integratie te bevorderen. Zolang voor ons niet duidelijk is hoe uw ziektebeeld eruit ziet, is dit voor ons niet mogelijk. Als werknemer bent u volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht tot het verstrekken van inlichtingen over uw ziektebeeld aan uw werkgever, [Organisatie].
Omdat u tot nu toe [Kies: ‘geen gehoor hebt gegeven aan onze pogingen tot het leggen van contact’ en/of ‘ook niet op het spreekuur bij de bedrijfsarts op kwam dagen’], zien wij ons genoodzaakt u deze brief te sturen.

Via deze weg geven wij u een waarschuwing. Verstrekt u ons binnen een week na dagtekening van deze brief alsnog geen informatie over uw ziektebeeld [Kies: door contact met ons te zoeken/door de bedrijfsarts te bezoeken], dan zullen wij uw loon voorlopig opschorten.

Pas als wij kunnen vaststellen dat u inderdaad nog steeds arbeidsongeschikt bent, zullen wij overgaan tot het uitbetalen van het opgeschorte salaris. Blijkt u niet arbeidsongeschikt te zijn, dan zullen wij uw loon stopzetten tot u weer werkzaam bent.

Om er zeker van te zijn dat u deze brief ontvangt, is deze aangetekend en per [Post/e-mail] naar u verstuurd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
[Optioneel: functietitel]
[Optioneel: organisatie]
3. Download de voorbeeldbrief

Download voorbeeldbrief